verklaring over gegevensbescherming


1. Voorwoord

1.1. Gegevensbescherming geniet een zeer hoge prioriteit bij de firma Bratzler.

1.2. Deze verklaring over gegevensbescherming is bedoeld om het soort, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod en de gerelateerde websites, functies en inhoud (gezamenlijk aangeduid als “online-aanbod” of “website”) te verduidelijken. De verklaring over gegevensbescherming is, ongeacht de gebruikte domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijvoorbeeld desktop of mobiel) waarop het online-aanbod wordt uitgevoerd, van toepassing.


2. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgevingen inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:

Bratzler & Co. GmbH
Am Großmarkt 10
76137 Karlsruhe, Germany

Tel.: +49 (0)721 96185 0
Fax: +49 (0)721 98818 431

E-Mail: kontakt_at_bratzler.com


3. Functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming, die verantwoordelijk is voor de verwerking:

DSBX UG (haftungsbeschränkt)

Gablonzer Straße 4
76185 Karlsruhe

E-Mail: Bratzler-de_at_dsbx.one
Telefon: 0721 98615899

Elke betrokken persoon kan te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met betrekking tot vragen of suggesties over gegevensbescherming.


4. Begripsbepaling

4.1. Onze verklaring over gegevensbescherming is gebaseerd op de terminologie die door de Europese regelgevende instantie wordt gebruikt bij de uitvaardiging van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring over gegevensbescherming moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig te lezen en te begrijpen zijn.

4.2. Om dit te waarborgen willen we u van tevoren de gebruikte begripsbepalingen uitleggen. De gebruikte termen, zoals “Persoonsgegevens” of hun “Verwerking” worden gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4.3. We gebruiken in deze verklaring over gegevensbescherming onder meer de volgende begrippen:

4.3.1. Persoonsgegevens
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een karakteristiek zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-karakteristiek of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van een natuurlijk persoon.

4.3.2. Betrokken persoon
Een betrokken persoon is een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

4.3.3. Verwerking
Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze verstrekken, afstemmen of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

4.3.4. Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

4.3.5. Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van de gebruikte persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, in het bijzonder met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

4.3.6. Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld.

4.3.7. Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke
Een verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

4.3.8. Opdrachtverwerker
Opdrachtverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die / dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

4.3.9. Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzondere onderzoeksopdracht overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

4.3.10. Derden
Een derde is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

4.3.11. Toestemming
Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de persoonsgegevens die op hem betrekking heeft aanvaardt.


5. Over gegevensverwerking in het algemeen

5.1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verzamelen en gebruiken we persoonsgegevens van onze gebruikers uitsluitend in zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats en alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing op gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens volgens de wettelijke voorschriften is toegestaan.

5.2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

5.2.1. Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, geldt art. 6 lid 1 letter a en de algemene EU-verordening voor gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

5.2.2. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een contract waaraan de betrokkene partij is, geldt art. 6, lid 1 letter b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

5.2.3. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 lid I letter c AVG.

5.2.4. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, geldt art. 6 lid 1 letter d AVG als rechtsgrondslag.

5.2.5. Als de verwerking noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, en wanneer de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, geldt art. 6 lid 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

5.3. Gegevensverwijdering en opslagduur

5.3.1. De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Bovendien kan dergelijke opslag door de Europese of nationale wetgever worden geregeld in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

5.3.2. Een blokkering of verwijdering van gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij een verdere opslag van gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract vereist is.


6. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

6.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

6.1.1. Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die oproept.

6.1.2. De volgende gegevens worden opgeslagen:
- Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
- Het besturingssysteem van de gebruiker
- De internet-serviceprovider van de gebruiker
- Het IP-adres van de gebruiker
- Datum en tijdstip van toegang
- Websites die door het systeem van de gebruiker bezocht werden alvorens onze website te bezoeken
- Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

6.1.3. De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. De opslag van deze gegevens, samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker, vindt niet plaats.

6.1.4. Het gaat in dit geval niet om de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens die de toewijzing van de gegevens aan een gebruiker mogelijk maken. De opslag van deze gegevens, samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker, vindt niet plaats.

6.2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking _

6.2.1. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 lid 1 letter f AVG.

6.3. Doel van gegevensverwerking

6.4. De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de beschikbaarheid van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Om dit te doen moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de duur van de sessie.

6.5. De opslag in logbestanden wordt uitgevoerd om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.

6.6. Voor deze doeleinden komt ons rechtmatig belang voor de verwerking van gegevens overeen met art. 6 lid 1 letter f AVG.

6.7. Tijdsduur van bewaring

6.8. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de opslag wegvalt. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd wordt.

6.9. In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit uiterlijk na 30 dagen het geval. Een verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of anoniem gemaakt, zodat een toewijzing van de oproepende client niet langer mogelijk is.

6.10. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het verzamelen van gegevens voor het verstrekken van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is dus geen bezwaar door de gebruiker mogelijk.


7. Contact via e-mail

7.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

7.1.1. Op basis van onze rechtmatige belangen bieden wij op deze website de mogelijkheid om ons per e-mail te bereiken.

7.1.2. Een contactopname is mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden bewaard.

7.1.3. In deze context volgt er geen openbaarmaking van gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

7.2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

7.2.1. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die tijdens de verzending van een e-mail plaatsvindt, is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Als het e-mail contact tot doel heeft een overeenkomst te sluiten, geldt de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking volgens art. 6, lid 1 letter b AVG.

7.3. Doel van de gegevensverwerking

7.3.1. In het geval van contact via e-mail wordt eveneens gewezen op het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

7.4. Tijd van bewaring

7.4.1. De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de respectievelijke doeleinden. Voor de per e-mail verzonden persoonsgegevens is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker werd beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief opgehelderd zijn.

7.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

7.5.1. De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen het bewaren van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan een gesprek niet worden verdergezet.

7.5.2. Alle persoonlijke gegevens die werden opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.


8. Google Maps

8.1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

8.1.1. Op grond van onze rechtmatige belangen maken wij gebruik van de dienst Google Maps van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (“Google”).

8.1.2. Google Maps is een online-kaartservice die wordt aangeboden door Google. Het aardoppervlak kan worden bekeken als een wegenkaart of als een lucht- of satellietbeeld.

8.1.3. Het gebruik van de dienst vindt plaats voor de integratie van kaartgegevens op onze internetpagina's. De integratie van Google Maps gebeurt via een serveroproep naar Google via een interface, de Google Maps API.

8.1.4. Wanneer een pagina van ons online-aanbod wordt opgeroepen, waarin een overeenkomstig kaartgedeelte werd geïntegreerd, wordt een verzoek naar een Google-server in de VS gestuurd, waar het vervolgens wordt opgeslagen en verwerkt. Om Google Maps te gebruiken, verzenden de servers van Google de juiste gegevens om het kaartmateriaal weer te geven in de browser van de gebruiker.

8.1.5. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

8.1.6. Meer informatie over de dienst Google Maps vindt u onder de link: https://support.google.com/maps/

8.2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is art. 6, lid 1, letter f AVG.

8.3. Doel van de gegevensverwerking

8.3.1. Gegevensverwerking gebeurt in het belang van het analyseren, optimaliseren en exploiteren van het online-aanbod om de inhoud en diensten van derden of diens inhoud en diensten te integreren.

8.3.2. Wij gebruiken Google Maps om geverifieerde kaartgegevens te integreren in ons online-aanbod.

8.3.3. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van gegevens door Google, kunt u terugvinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

8.4. Tijdsduur van bewaring

8.4.1. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden voor bewaring.

8.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Verdere informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijkheden voor instellingen en bezwaar zijn te vinden op de websites van Google https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Gebruik van gegevens door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners”) http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Datagebruik voor reclamedoeleinden”), http://www.google.nl/settings/ads (“Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen”).


9. Rechten van de betrokken persoon

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van AVG en kunt u de volgende rechten opeisen bij de verantwoordelijke:

9.1. Recht op informatie

9.1.1. U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen dat persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.

9.1.2. Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u bij de verantwoordelijke de volgende informatie opvragen:

(1) de verwerkingsdoeleinden van uw persoonsgegevens;

(2) de betrokken categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

(4) de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen;

(5) het bestaan van het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of op de beperking van persoonsgegevens die aan u gerelateerd zijn, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

(6) het bestaan van het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) wanneer de persoonsgegevens niet bij u worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 2, leden 1 en 4 AVG bedoelde profilering, en – ten minste in die gevallen – betekenisvolle informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.

9.1.3. U hebt recht op rectificatie U hebt ook recht op informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie. Voor zover dit het geval is, hebt u volg. art. 46 AVG ook het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen in samenhang met de doorgifte.

9.2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en/of aanvulling door de verantwoordelijke als de persoonsgegevens die werden verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

9.3. Recht op beperking van verwerking

9.3.1. U hebt het recht van ons de beperking van de verwerking te verlangen indien een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

(1) de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist en dat voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(3) wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of;

(4) wanneer u overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

9.3.2. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens werd beperkt mogen deze gegevens, afgezien van de bewaring, alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke- of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.

9.3.3. Indien de beperking van verwerking volgens de hierboven genoemde voorwaarden werd beperkt, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking ongedaan wordt gemaakt.

9.4. Recht op verwijdering

9.4.1. U hebt het recht van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk wissen, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover verwerking niet noodzakelijk is:

(1) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a of artikel 9 lid 2 letter a AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking

(3) U maakt overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen belangrijke redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG

(4) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

(5) De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke rust
(6) De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 lid 1 AVG

9.5. Informatie aan derden
Indien de persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG, zullen wij passende maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten. Om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u van deze andere gegevensverwerkers verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens verlangd hebt, zal onze functionaris voor gegevensbescherming in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

9.6. Uitzonderingen
Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het Unierecht of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, voor de uitvoering van een taak, in het kader van het algemeen belang of voor de uitoefening van een openbare macht, die aan de verantwoordelijke werd gedelegeerd;

(3) om redenen van openbaar belang met betrekking tot de volksgezondheid volgens art. 9 lid 2 letter h en i evenals art. 9 lid 3 AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden in het kader van het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens art. 89 lid 1 AVG, voor zover de onder a) genoemde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk maakt of ernstig kan beïnvloeden; of

(5) voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten

9.7. Recht op inlichting

9.7.1. Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van verwerking tegenover de verantwoordelijke geldend hebt gemaakt, is hij/zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of verwijdering van gegevens of de beperking van verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige inspanning.

9.7.2. U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

9.8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

9.8.1. U hebt het recht om de gegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat te verkrijgen. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder door ons te worden gehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien

(1) de verwerking berust op de toestemming op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG of op een overeenkomst op grond van artikel 6 lid 1 letter b AVG

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures

9.8.2. Bij het uitoefenen van dit recht hebt u eveneens het recht om te bewerkstelligen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

9.8.3. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak, in het kader van het algemeen belang of voor de uitoefening van een openbare macht, die aan de verantwoordelijke werd gedelegeerd.


10. Recht van bezwaar

10.1. Indien u betrokken bent bij de verwerking van persoonsgegevens, hebt u van de Europese richtlijnen- en regelgevende autoriteit te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen.

10.2. De verantwoordelijke staakt verwerking van de persoonsgegevens tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen worden aangevoerd, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

10.3. Wanneer wij persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover die betrekking heeft op direct marketing.

10.4. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

10.5. U bent vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures, waarbij technische specificaties worden gebruikt.


11. Recht op intrekking van een toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemming voor de gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking werd uitgevoerd.


12. Geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, of een besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, tenzij dat besluit

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons;

(2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op ons van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u;

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming wordt genomen.

12.1. Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens volg. art. 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, letter a of g AVG geldt en er redelijke maatregelen werden genomen om de rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen.

12.2. In het geval van (1) en (3) zal de verantwoordelijke passende maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van een persoon van onze kant en het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

13. Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

13.1. Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsbevel, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar deze gevestigd is, welke verantwoordelijk is voor uw werkplek of voor de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met AVG

13.2. De toezichthoudende autoriteit waarbij het bezwaar werd ingediend, stelt de bezwaar makende partij in kennis van de status en de resultaten van het bezwaar, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk bevel in de zin van art. 78 van AVG.

13.3. De toezichthoudende autoriteit waarbij het bezwaar werd ingediend, stelt de bezwaar makende partij in kennis van de status en de resultaten van het bezwaar, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk bevel in de zin van art. 78 van AVG.

Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens, alsmede het type, doel en gebruik hiervan in het sollicitatieproces

Als u contact met ons opneemt om te solliciteren voor een vacature of ons zelfstandig een sollicitatie stuurt, verzamelen wij regelmatig persoonlijke gegevens die u ons toestuurt. Het gaat met name om de volgende gegevens:
• Aanhef
• Voornaam, achternaam
• Adres
• E-mailadres
• Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
• Geboortedatum
• Woonplaats
• Gegevens over gezinsleden
• Gegevens over schoolkwalificaties
• Gegevens over opleiding
• Gegevens over universiteit/hogeschool diploma
• Getuigenissen van werkgevers, scholen en universiteiten
• Indien van toepassing, gezondheidsgegevens
• Bankgegevens (voor het vergoeden van gemaakte reiskosten voor het sollicitatiegesprek)
Deze gegevens worden verzameld om:
• uw sollicitatie te verwerken;
• de sollicitatieprocedure uit te voeren;
• met u te kunnen communiceren;
• een afspraak te maken voor een gesprek;
• gemaakte kosten te vergoeden indien wij u uitnodigen voor een gesprek op locatie.

De gegevensverwerking vindt plaats op uw verzoek en is wettelijk toegestaan onder § 26 van de nieuwe versie van de Duitse privacywetgeving [BDSG neu] voor de genoemde doeleinden om uw aanvraag te verwerken.

Doorgifte van gegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Onze lievelingsproducten

Een selectie

Contact

Bratzler & Co. GmbH
Am Großmarkt 10
D – 76137 Karlsruhe
Follow us on Linkedin